Maulik Siddhant & SamhitaMaulik Siddhant & SamhitaSr Name of Chart Quantity
1 Shadritu 1
2 Ayurveda ki Paribhasha 2
3 Ayurveda ka Avataran 2
4 Vata Dosha Nirupan 2
5 Ritu Sandhi 2
6 Aadankala 2
7 Kapha ke Bheda Sthan Evam Karma 2
8 Panchmoola 2
9 Ashtanga Ayurveda 2
10 Agni Swedan 1
11 Langhan 1
12 Vasti 2
13 Vasti Bhed 2
14 Vishargakala 2
15 Vata ke Sthan Evam Bheda 2
16 Kala ki Paribhasha Evam Bheda 1
17 Oja ke Guna 1
18 Mahakasaya 2
19 Pitta ke Bheda Sthan Evam Karma 2
20 Hemant Ritu 2
21 Oja 2
22 Aaharparinamkar Bhava 1
23 Mansanumasika garbha Vriddhi 2
24 Swastha ki Paribhasha 2
25 Chikitsa ke Chatuspad 1
26 Panchkarma 2
27 Nanatmaj Vikar 2
28 Ayurveda ka Prayojan 2
29 Ashta Aahar Vidhi 1